Administrator Desk
Shri Ram Sahai Jat
Hon'ble Chairman
Baba Gangadas Vidhyapeeth (P) ITC
babagangadasiti.shp@gmail.com
Shri Sardar Mal Yadav
Hon'ble Secretary
Baba Gangadas Vidhyapeeth (P) ITC
babagangadasiti.shp@gmail.com

News & Events