Administrator Desk
Shri Ram Sahai Jat
Hon'ble Chairman
Baba Gangadas Vidhyapeeth (P) ITC
babagangadasiti.shp@gmail.com
Shri Sardar Mal Yadav
Hon'ble Secretary
Baba Gangadas Vidhyapeeth (P) ITC
babagangadasiti.shp@gmail.com

News & Events
Gallery
 
Baba Gangadas Vidhyapeeth   Baba Gangadas Vidhyapeeth   Baba Gangadas Vidhyapeeth Baba Gangadas Vidhyapeeth
           
Baba Gangadas Vidhyapeeth   Baba Gangadas Vidhyapeeth   Baba Gangadas Vidhyapeeth Baba Gangadas Vidhyapeeth
           
Baba Gangadas Vidhyapeeth   Baba Gangadas Vidhyapeeth   Baba Gangadas Vidhyapeeth Baba Gangadas Vidhyapeeth
           
Baba Gangadas Vidhyapeeth   Baba Gangadas Vidhyapeeth   Baba Gangadas Vidhyapeeth Baba Gangadas Vidhyapeeth
           
Baba Gangadas Vidhyapeeth   Baba Gangadas Vidhyapeeth   Baba Gangadas Vidhyapeeth Baba Gangadas Vidhyapeeth
           
Baba Gangadas Vidhyapeeth   Baba Gangadas Vidhyapeeth   Baba Gangadas Vidhyapeeth Baba Gangadas Vidhyapeeth
           
Baba Gangadas Vidhyapeeth   Baba Gangadas Vidhyapeeth   Baba Gangadas Vidhyapeeth Baba Gangadas Vidhyapeeth
           
Baba Gangadas Vidhyapeeth   Baba Gangadas Vidhyapeeth   Baba Gangadas Vidhyapeeth Baba Gangadas Vidhyapeeth
           
ITI Student with Cerificate   ITI Karauli Principal   Baba Gangadas Vidhyapeeth Baba Gangadas Vidhyapeeth
           
Baba Gangadas Vidhyapeeth   ITI Karauli Principal