Administrator Desk
Shri Ram Sahai Jat
Hon'ble Chairman
Baba Gangadas Vidhyapeeth (P) ITC
babagangadasiti.shp@gmail.com
Shri Sardar Mal Yadav
Hon'ble Secretary
Baba Gangadas Vidhyapeeth (P) ITC
babagangadasiti.shp@gmail.com

News & Events
Result of All India Trade Test
Result of All India Trade Test
Trade AITT Period N.T.A. N.T.P.; N.C.I. N.T.S. P.C. Available P.C. Details;
4224 4933 4471 4138 4736 5816 28318 74.91