Administrator Desk
Shri Ram Sahai Jat
Hon'ble Chairman
Baba Gangadas Vidhyapeeth (P) ITC
babagangadasiti.shp@gmail.com
Shri Sardar Mal Yadav
Hon'ble Secretary
Baba Gangadas Vidhyapeeth (P) ITC
babagangadasiti.shp@gmail.com

News & Events
Instructor Training
Instructor Training
Total no. of instructor 8
No. of instructor CTI trained 0.00
No. of instructor CTI untrained 8
No. Of instructors sponsored for CTI training(at least 20% of untrained instructors 2.00;
No.of instructors sponsored for CTI re training(at least 30% of trained instructors) 2.00